Modern Yazılım Mühendisliği Kitabı

Mühendislik — Bilimin Pratik Uygulaması

Yazılım geliştirme, bir keşif ve araştırma sürecidir; bu nedenle, onda başarılı olmak için yazılım mühendislerinin öğrenme konusunda uzman olmaları gerekir.

  • Karakterize et: Mevcut durumun bir gözlemini yapın.
  • Hipotez kur: Bir açıklama, gözleminizi açıklayabilecek bir teori oluşturun.
  • Tahmin et: Hipotezinize dayalı bir tahmin yapın.
  • Deney yap: Tahmininizi test edin.

Yazılım Mühendisliği Nedir?

“Yazılım Mühendisliğini” Geri Kazanmak

Bu kitabın başlığı üzerinde çok uğraştım, çünkü ona ne ad vermek istediğimi bilmiyordum, ama endüstrimiz, mühendisliğin yazılım bağlamında ne anlama geldiğini o kadar çok yeniden tanımladı ki, terimin anlamı değersizleşti.

İlerleme Nasıl Yapılır?

Yazılım geliştirme, karmaşık bir faaliyettir. Bazı açılardan, bir tür olarak üstlendiğimiz en karmaşık faaliyetlerden biridir. Bunun yanında her yeni bir işe başladığımızda, her bireyin ve ekibin sıfırdan ona nasıl yaklaşılacağını icat edebileceğini ve icat etmesi gerektiğini varsaymak komik olur.

Yazılım Mühendisliğinin Doğuşu

Bir kavram olarak yazılım mühendisliği 1960'ların sonunda oluşturuldu. Terim ilk olarak, daha sonra MIT Enstrümantasyon Laboratuvarı’nın Yazılım Mühendisliği Bölümünün direktörü olan Margaret Hamilton tarafından kullanıldı. Margaret, Apollo uzay programı için uçuş kontrol yazılımını geliştirme çabalarına öncülük ediyordu.

Paradigmayı Değiştirmek

Paradigma kayması fikri, fizikçi Thomas Kuhn tarafından yaratıldı.
Çoğu öğrenme bir tür birikimdir. Her bir katmanın temel olarak bir öncekiyle desteklendiği, anlayış katmanları oluştururuz. Ancak, tüm öğrenme böyle değildir. Bazen bir şeye bakış açımızı kökten değiştiririz ve bu yeni şeyler öğrenmemizi sağlar, ancak bu aynı zamanda daha önce olanları atmamız gerektiği anlamına gelir.

2. Mühendislik Nedir?

--

--

Developer and father.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store